Nemzetközi Büntetőbíróság Hága Hollandia

0

Tisztelt Nemzetközi Büntetőbíróság!

A magyar nép nevében, akik a Európai Unióhoz szeretnének továbbra is tartozni!
Feljelentést teszünk, Orbán Viktor miniszterelnök és a FIDESZ-KDNP kormány béke időben emberiesség ellen elkövetett népirtás bűntettében, kimutatható felelőssége miatt.

Az itt felsorolt bűnök alapján fordulunk nemzetközi jogorvoslatért a Nemzetközi Büntetőbírósághoz!

Orbán Viktor és a FIDESZ-KDNP bűnösségének megállapításáért. Megítélésünk szerint az 1998-as Római Egyezmény, a 2013-ban módosított Btk. XI. fejezete, valamint az Alkotmánybíróság 53/1993. sz. határozata és a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 142. paragrafusa alapján Orbán Viktor felelősségre vonható népirtás bűntettében.

Mivel a nemzetközi jog kimondja, hogy a népirtás lehet nagyszámú gyilkosság vagy az arra tett kísérlet, fizikai népirtás, súlyos testi vagy mentális sérülés okozása, a csoport olyan életfeltételek közé kényszerítése, ami alkalmas a csoport teljes vagy részleges fizikai megsemmisítésére. (pl. mesterséges éhínség, halálra dolgoztatás)

Véleményünk szerint Orbán Viktorra és társaira nézve megalapozott ennek a bűntettnek a gyanúja azzal, hogy megszavazta a FIDESZ-KDNP kormány a 75 év feletti rákos betegeknek nem jár a legújabb gyógykezelés, amin sok beteg élete múlik.
A hivatalos statisztika szerint 40 ezer ember halt meg kórházi fertőzésektől és olyan betegségektől, amik gyógyíthatóak lettek volna, de a szakmai figyelmeztetések ellenére nem tesz ellene érdemben semmit, Orbán Viktor és a FIDESZ-KDNP kormány.

Btk.160.§.A bűncselekmény megvalósítható gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, sőt haldokló személy sérelmére is.
Ez már nem csak emberiesség ellen elkövetett bűntett, hanem emberölés.
Az emberi élet védelme, alkotmányos alapérték, (Alaptörvény II. cikke). A társadalom számára elsődleges cél, hogy tagjainak élete védelemben részesüljön az állam részéről. Ezt a védelmet testesíti meg az emberölés büntetőjogi tényállása. A jogállamiság alapkövetelménye az emberi élet védelme, mint ahogy az Alkotmánybíróság a 23/1990 (X.31.) AB határozatában is kifejtette. Egy olyan mindent megelőző legnagyobb érték, melynek elvétele a legszigorúbb jogi szankció alá esik napjainkban.

Magyarországon megszűnt a demokrácia a gyülekezési törvényt még nem fogadták el, ez egy tervezet, de az eddigi tapasztalat szerint gyorsan el fogják fogadni.
A tervezetben foglaltak szerit 2 ember, ha beszélget az utcán, az már gyülekezésnek fog számítani, amit 1 év szabadságvesztéssel büntetnek. ugyanakkor 100000 ember kilakoltatását kezdte meg a Fidesz-KDNP kormány Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára.
Összefoglalva tehát, a deviza alapú hitel-, illetve lízingszerződések csalásra való felhasználása, valamint a jogviszonyokban a bankok által elkövetett törvénytelenségek következtében Magyarországon a lakosság jelentős része olyan élethelyzetbe került, amely a fizikai megsemmisülését okozhatja, illetve a lakosság ezen csoportjában a születéseket meggátolja. Erre figyelemmel a bankok vezetőinek és a nekik segédkező személyek cselekménye a Római Statútum 6. cikkely c. és d. pontjában ismertetett népirtás bűntetteként, illetve a 7 cikk 1/b pontjába ütköző kiirtással elkövetett emberiesség elleni bűntettként értékelhető.

Kérjük ezért a Tisztelt Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy az általunk szolgáltatott információk alapján szíveskedjék hivatalból nyomozást indítani a Magyarországon deviza alapú hitel, illetve lízingszerződést kötő bankok vezetői ellen. Név szerint a legnagyobb Magyarországi Bank vezetője dr. Csányi Sándor, dr. Polt Péter legfőbb ügyész, dr. Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök,valamint a végrehajtások foganatosításában közreműködő közjegyzők és további ismeretlen tettesek ellen.

A FIDESZ-KDNP kormány
Magyarországon a „Führer-elv” jegyében fasisztoid zsarnokságot teremtettek. Megfosztották a magyar népet az emberi méltóságtól és mindazoktól a szabadságjogoktól, amelyeket mi valamennyi emberi lény természetes és elidegeníthetetlen jogainak tartunk.

Ezen kormánytagok olyan tisztségeket töltenek be, olyan rangokat viselnek,olyan emberek ők, akik tudták, hogyan kell felhasználni alantasaikat eszközül. A tervezőket és a kiagyalókat, a bujtogatókat és a vezetőket akarjuk sújtani, akiknek ördögi szervezetei nélkül az ország nem szenvedett volna el 8 éven át tartó erőszakot és jogtalanságot!

Kérelmünk indokaként előadjuk, hogy a magyar kormány az emberiesség elleni bűntettek vonatkozásában a szabályozási kötelezettségének nem tett eleget, így a magyar jogrendszer a kiirtás törvényi tényállásának megfelelő bűncselekményt nem ismer és bűncselekményként nem szankcionál.

Tisztelettel: A magyar nép, akik a Európai Unióhoz szeretnének továbbra is tartozni